Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Fantasy Forts általános szerződési feltételei

Tartalomjegyzék:

1. cikk – Fogalommeghatározások
2. cikk – A vállalkozó személyazonossága
3. cikk – Alkalmazhatóság
4. cikk – Az ajánlat
5. cikk – A megállapodás
6. cikk – Elállási jog
7. cikk – Visszavonási költségek
9. cikk – Az ár
10. cikk – Megfelelőség és garancia
11. cikk – Szállítás és végrehajtás
13. cikk – Kifizetés
14. cikk – Panasztételi rendszer
15. cikk – Viták
16. cikk – Kiegészítő vagy becsmérlő rendelkezések

1. cikk – Fogalommeghatározások

A következő fogalmak megatározása:

 • Gondolkodási idő: az az időszak, amelyen belül a fogyasztó élhet az elállási jogával;
 • Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem üzleti tevékenység nevében jár el, és távollevők közötti szerződést kötött vállalkozóval;
 • Nap: naptári nap;
 • Fenntartható adathordozó: minden olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy vállalkozó számára, hogy a személyesen neki címzett információkat oly módon tárolja, amely lehetővé teszi a tárolt információk jövőbeni egyeztetését és későbbi előkeresését.
 • Elállási jog: a fogyasztó azon lehetősége, hogy a távollevők között kötött szerződéstől a türelmi időn belül visszalépjen;
 • Minta űrlap: a vállalkozó által rendelkezésére bocsátott elállási űrlap, amelyet a fogyasztó kitölthet, ha élni kíván elállási jogával.
 • Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan megállapodás, amelynek keretében a vállalkozó által forgalmazott termékek és/vagy szolgáltatások távértékesítés összefüggésben egy vagy több távközlő technikát csak a szerződés megkötéséig alkalmaznak;
 • Távoli kommunikációs technológia: olyan eszköz, amelyen keresztül egyezséget lehet kötni anélkül, hogy a fogyasztó és a vállalkozó egyidejűleg, ugyanazon a helyen tartózkodna.
 • Általános szerződési feltételek: a vállalkozó aktuális általános szerződési feltételei.

2. cikk – A vállalkozó személyazonossága


Moon Ideas
Kolkweg 20
7396 AH Terwolde

Üyfélszolgálat:
Munkanapok 12:00 – 20:00
Szombat: 10:00 – 16:00

Telefonszám: +36 70 333 4649
Email cím: mail@fantasy-forts.com
KvK szám: 53475216
Adószám: NL001663327B43

Magyar ügyfélszolgálat:
Munkanapokon 16:00 – 20:00
Szombat: 10:00 – 16:00
Telefonszám: +36 70 719 4661
Email cím: Dorka@fantasy-forts.com


3. cikk – Alkalmazhatóság


 • Ezek a feltételek a vállalkozó minden egyes ajánlatára, valamint a vállalkozó és a fogyasztó közötti távoli megállapodásra és megrendelésre vonatkoznak.
 • A távollevők között kötött szerződés megkötése előtt a jelen feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt jelezni kell, hogy az általános feltételek adottak, amelyet a fogyasztó kérésére a lehető leghamarabb díjmentesen meg kell küldeni.
 • Az előző bekezdéstől eltérve és a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt ezen általános feltételek szövegét elektronikus úton is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani oly módon, hogy azt a fogyasztó egyszerű módon tartós adathordozón tárolhassa. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt fel kell tüntetni, hogy az általános szerződési feltételeket hol lehet elektronikus úton megtekinteni, vagy kérés esetén a fogyasztó részére elküldeni.
 • Abban az esetben, ha ezen általános feltételeken túlmenően különleges termék- vagy szolgáltatásfeltételek is alkalmazandók, a második és a harmadik bekezdést némán kell alkalmazni, és egymásnak ellentmondó általános feltételek esetén a fogyasztó mindig hivatkozhat a számára legkedvezőbb alkalmazandó rendelkezésre.
 • Ha a jelen feltételek egy vagy több rendelkezését bármikor teljesen vagy részben megsemmisítik vagy megsemmisítik, a megállapodás és e feltételek a többi esetben is érvényben maradnak, és a szóban forgó rendelkezést haladéktalanul felváltja egy olyan rendelkezés, amely a lehető legnagyobb mértékben megközelíti az eredeti példány hatályát.
 • Azokat a helyzeteket, amelyekre nem vonatkoznak ezek a feltételek, a jelen feltételek „szellemében” kell értékelni.
 • Egy vagy több feltétel magyarázatával vagy tartalmával kapcsolatos kétértelműségeket a jelen feltételek „szellemében” kell értelmezni.


4. cikk – Az ajánlat


 • Ha egy ajánlat érvényességi ideje korlátozott, vagy feltételekhez kötött, akkor ezt az ajánlat kifejezetten feltünteti.
 • Az ajánlat nem kötelező érvényű. A vállalkozónak joga van megváltoztatni és módosítani az ajánlatot.
 • Az ajánlat tartalmazza a kínált termékek és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy lehetővé tegye az ajánlat fogyasztó általi megfelelő értékelését. Ha a vállalkozó képeket használ, azok a kínált termékek és/vagy szolgáltatások valódi kinézetét jemutatják. Nyilvánvaló hibák az ajánlatban nem kötelezik a vállalkozót.
 • Az ajánlatban található összes kép, részlet tájékoztató jellegű, és nem lehet a kártérítés vagy a szerződés felmondásának oka.
 • A termékeket kísérő képek a kínált termékek valódi kinézett mutatják. Vállalkozó nem tudja garantálni, hogy a megjelenített színek pontosan egyeznek a termékek valódi színeivel
 • Minden ajánlat annyi információt tartalmaz, amely egyértelművé teszi a fogyasztó számára, hogy milyen jogok és kötelezettségek kapcsolódnak az ajánlat elfogadásához. Úgy mint:
 • az ár az adókat is tartalmazza;
 • a feladás költsége;
 • a megállapodás megkötésének módja és a szükséges intézkedések;
 • az elállási jog fennállásá függetlenül attól, hogy az elállási jogot alkalmazzák vagy nem;
 • a megállapodás kifizetésének, kézbesítésének és végrehajtásának módja;
 • az ajánlat elfogadásának határideje vagy az az időszak, amelyen belül a kereskedő az árat garantálja;
 • a távközlő sebesség szintje, ha a távközlő technika alkalmazásának költségét az alkalmazott kommunikációs eszközök szokásos alapdíjáttól eltérő alapon számítják ki;
 • a szerződés megkötését követően archiválásra kerül-e, és ha igen, hogyan lehet azt a fogyasztó számára elérhetővé tenni;
 • az a mód, ahogyan a fogyasztó a megállapodás megkötése előtt ellenőrizheti a megállapodás alapján szolgáltatott információkat, és ha szükséges, visszaállíthatja azokat;
 • bármely más nyelv, amelyen a holland mellett a megállapodás megköthető;
 • a vállalkozó által elfogadott magatartási kódexek, annak elérését elérhetővé tenni fogyasztók számára elektronikus úton.


5. cikk – A megállapodás


 • A (4) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel a megállapodás abban a pillanatban jön létre, amikor a fogyasztó elfogadja az ajánlatot és a vonatkozó feltételeket.
 • Ha a fogyasztó elektronikusan elfogadta az ajánlatot, a kereskedő azonnal megerősíti az ajánlat elektronikus úton történő elfogadásának kézhezvételét. Amíg a vállalkozó nem erősítette meg ennek az átvételnek a kézhezvételét, a fogyasztó felmondhatja a megállapodást.
 • Ha a megállapodást elektronikus úton kötik meg, a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikus adatátvitel és a biztonságos webes környezet biztosítása érdekében. Ha a fogyasztó elektronikusan tud fizetni, a vállalkozó megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
 • A vállalkozó – jogi keretek között – tájékozódhat arról, hogy a fogyasztó teljesíteni tudja-e fizetési kötelezettségeit, valamint mindazokat a tényeket és tényezőket, amelyek fontosak a távollevő szerződés felelős megkötéséhez. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak megalapozott oka van arra, hogy ne kössön megállapodást, jogosult megrendelést vagy kérést indokolással megtagadni, vagy különleges feltételeket fűzni a megvalósításhoz.
 • A vállalkozó a termékkel vagy szolgáltatással együtt a következő információkat megküldi a fogyasztónak írásban vagy oly módon, hogy azokat a fogyasztó hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolja:
 • a vállalkozó üzleti helyszínének látogatási címe, ahová a fogyasztó panaszokkal fordulhat;
 • azok a feltételek és feltételek, amelyek mellett a fogyasztó élhet az elállási joggal, vagy egyértelmű nyilatkozat az elállási jog kizárásáról;
 • információk a garanciákról és a vásárlás utáni meglévő szolgáltatásról;
 • az ezen feltételek 4. cikkének (3) bekezdésében szereplő információk, kivéve, ha a vállalkozó a megállapodás teljesítése előtt már megadta ezeket az információkat a fogyasztónak;
 • a megállapodás felmondásának követelményei, ha a megállapodás egy évnél hosszabb időre szól vagy határozatlan időre szól.
 • Minden megállapodást az érintett termékek megfelelő rendelkezésre állásának felfüggesztő feltételei alapján kötnek.


6. cikk – Elállási jog


Termékek szállításakor:

 • Termékek vásárlásakor a fogyasztónak lehetősége felmondani a szerződéstől a nélkül, hogy 90 napig megindokolnák. Ez a türelmi idő azon a napon, amikor a fogyasztó vagy a fogyasztó által korábban megjelölt képviselő kézhez vette a terméket, és azt a kereskedő tudomására hozták.
 • A türelmi idő alatt a fogyasztó gondosan kezeli a terméket és a csomagolást.
 • A terméket csak olyan jelentős csomagolja ki vagy alkalmas fel, amely szükséges annak megállapításához, hogy meg kívánja-e tartani a terméket. Ha elállási jogát visszavonja, a kereskedő által hozzák létre, és a megfelelő utasításokat alkalmazzák, akkor a kereskedőnek kell lennie, az összes tartozékkal kell rendelkeznie, és az espot erózióban és az értelmes és az ászonban.
 • Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, ezt a termék átvételét követi 90 napon belül köteles a vállalkozónak közlődjön. A fogyasztónak az adott a mintaűrlapon kell ismertetnie. Miután a fogyasztó jelezte, hogy ki kívánja használni az elállási jogot, a fogyasztónak 90 napon belül vissza kell küldenie a terméket. A fogyasztónak bizonyítania kell, hogy a szállított termékeket időben visszaküldjék, például a feladás igazolása útján.
 • Ha a (2) és (3) bekezdésben említett határidők végén az ügyfél nem jelezte, hogy ki kívánja használni az elállási jogot, vagy nem adta vissza a terméket a kereskedőnek, a vásárlásnak.

Szolgáltatásnyújtás esetén:
 • Szolgáltatásnyújtás esetén a fogyasztónak a szerződés kötésének napjától számítva 90 napig indokolás nélkül felmondhatja a szerződést.
 • A fogyasztó az elállási jogának gyakorlása érdekében a kereskedő által az ajánlattételkor és/vagy legkésőbb a kézbesítéskor adott ésszerű és egyértelmű utasításokat követi.


7. cikk – Visszavonási költségek


 • Ha a fogyasztó él az elállási jogával, a visszaküldés költségei nem haladják meg a visszaküldés költségét. Ha a fogyasztó fizetett egy összeget, a vállalkozó ezt az összeget a lehető leghamarabb, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti. A feltétel az, hogy a terméket már visszaküldte a web-kiskereskedő, vagy be lehet nyújtani a teljes visszaküldés meggyőző igazolását.
 • A visszatérítés a fogyasztó által használt fizetési móddal történik, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten engedélyt ad egy másik fizetési módra.
 • Abban az esetben, ha a termék a fogyasztó gondatlan kezelése következtében károsodik, a fogyasztó felelős a termék esetleges értékcsökkenéséért.
 • A fogyasztó nem tehető felelőssé a termék értékcsökkenéséért, ha a vállalkozó nem adott meg minden törvényben előírt információt az elállási jogról, ezt az adásvételi szerződés megkötése előtt kell megtenni.


9. cikk – Az ár


 • Az ajánlatban feltüntetett érvényességi idő alatt a kínált termékek és / vagy szolgáltatások árai nem emelkednek, kivéve az áfakulcsok változásából eredő árváltozásokat.
 • A termékek vagy szolgáltatások ajánlatában feltüntetett árak tartalmazzák az áfát.
 • Minden ár nyomtatási és gépelési hibát tartalmaz. A nyomtatási és gépelési hibák következményeiért felelősséget nem vállalunk. Nyomtatási és gépelési hibák esetén a vállalkozó nem köteles rossz áron szállítani a terméket.


10. cikk – Megfelelőség és garancia


 • A vállalkozó garantálja, hogy a termékek és / vagy szolgáltatások megfelelnek a megállapodásnak, az ajánlatban szereplő specifikációknak, a megbízhatóság és / vagy használhatóság ésszerű követelményeinek, valamint a megállapodás megkötésének napján fennálló jogszabályi rendelkezéseknek és / vagy vagy kormányrendeletek. Megállapodás esetén a vállalkozó garantálja azt is, hogy a termék nem normál használatra alkalmas.
 • A vállalkozó, a gyártó vagy az importőr által nyújtott garancia nem érinti azokat a törvényes jogokat és állításokat, amelyeket a fogyasztó a megállapodás alapján érvényesíthet a vállalkozóval szemben.
 • A hibákat vagy a hibásan leszállított termékeket a kézbesítéstől számított 2 hónapon belül írásban kell jelenteni a vállalkozónak. A termékek visszaküldésének eredeti csomagolásban és új állapotban kell lennie.
 • A vállalkozó jótállási ideje megegyezik a gyártó jótállási idejével. A vállalkozó azonban soha nem felelős a termékek végső alkalmasságáért a fogyasztó minden egyes alkalmazásáért, sem a termékek használatával vagy alkalmazásával kapcsolatos tanácsokért.
 • A garancia nem érvényes, ha:
 • A fogyasztó maga javította és / vagy dolgozta fel a leszállított termékeket, vagy harmadik felek javításával és / vagy feldolgozásával bízta meg őket;
 • A leszállított termékeket rendellenes körülményeknek tették ki, vagy más módon gondatlanul bántak velük, vagy ellentétesek a vállalkozó utasításával és / vagy a csomagoláson kezelték őket;
 • Az alkalmatlanság részben vagy egészben azoknak a szabályozásoknak az eredménye, amelyeket a kormány meghozott vagy meg fog hozni a felhasznált anyagok jellegével vagy minőségével kapcsolatban.


11. cikk – Szállítás és végrehajtás


 • A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal fog foglalkozni a termékek megrendelésének fogadásakor és végrehajtásakor, valamint a szolgáltatások nyújtására irányuló kérelmek elbírálásakor.
 • A kézbesítés helye az a cím, amelyet a fogyasztó közöl a társasággal.
 • A jelen cikk (4) bekezdésében foglaltak kellő figyelembevételével a társaság az elfogadott megrendeléseket gyorsan, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti, hacsak a fogyasztó nem vállalt hosszabb szállítási időszakot. Ha a kézbesítés késik, vagy ha a megrendelést nem, vagy csak részben lehet teljesíteni, a fogyasztót erről a megrendelés leadásától számított 30 napon belül értesíteni kell. Ebben az esetben a fogyasztónak joga van költség nélkül felmondani a megállapodást. A fogyasztó nem jogosult kártérítésre.
 • Minden szállítási idő tájékoztató jellegű. A fogyasztó semmilyen feltétellel nem meríthet jogokat. A határidő túllépése nem jogosítja fel a fogyasztót kártérítésre.
 • A jelen cikk (3) bekezdésének megfelelő feloszlás esetén a vállalkozó a lehető leghamarabb, de legkésőbb a feloszlást követő 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által befizetett összeget.
 • A termékek károsodásának és / vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli egészen a fogyasztóig történő leszállítás pillanatáig, vagy egy előre kijelölt képviselőnél, amelyet a vállalkozó tudomásul vesz, hacsak kifejezetten másként nem állapodnak meg.


13. cikk – Kifizetés


 • Eltérő megállapodás hiányában a fogyasztó tartozását a 6. cikk (1) bekezdésében említett mérlegelési időszak kezdete után 7 munkanapon belül kell megfizetni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás esetén ez az időszak kezdődik. miután a fogyasztó megkapta a megállapodás megerősítését.
 • A fogyasztónak kötelessége haladéktalanul jelenteni a vállalkozónak a megadott vagy megadott fizetési adatok pontatlanságait.
 • Abban az esetben, ha a fogyasztó nem fizet, a vállalkozónak joga van, jogi korlátozások mellett, a fogyasztó számára előzetesen ismert ésszerű költségeket felszámítani.


14. cikk – Panasztételi rendszer


 • A vállalkozó jól közzétett panaszeljárással rendelkezik, és a panaszokat ennek a panasztételi eljárásnak megfelelően kezeli.
 • A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos panaszokat teljes körűen és világosan le kell nyújtani a vállalkozónak 2 hónapon belül, miután a fogyasztó felfedezte a hibákat.
 • A vállalkozónak benyújtott panaszokra a kézhezvételtől számított 14 napon belül válaszolunk. Ha egy panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó 14 napon belül válaszol az átvételi elismervénnyel, és jelzi, hogy a fogyasztó mikor várhat részletesebb választ.
 • Ha a panaszt nem lehet közös megegyezéssel megoldani, akkor vita keletkezik, amelyre a vitarendezési eljárás vonatkozik.
 • Panasz esetén a fogyasztónak először a vállalkozóhoz kell fordulnia. Ha a webáruház kapcsolatban áll a Stichting WebwinkelKeur céggel, és olyan panaszok vannak, amelyeket közös megegyezéssel nem lehet megoldani, a fogyasztónak a Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl) oldalhoz kell fordulnia, amely ingyenesen közvetít. Ellenőrizze, hogy ennek a webshopnak van-e jelenlegi tagsága a https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ oldalon. Ha még nem születik megoldás, a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy panaszát a Stichting WebwinkelKeur által kinevezett független vitabizottság kezelje, amelynek döntése kötelező és a vállalkozó és a fogyasztó is egyetért ezzel a kötelező érvényű határozattal. A vita e vitabizottsághoz történő benyújtásával felmerülnek költségek, amelyeket a fogyasztónak kell megfizetnie az illetékes bizottságnak. A panaszok regisztrálása az európai ODR platformon keresztül is lehetséges (http://ec.europa.eu/odr).
 • A panasz nem függeszti fel a vállalkozó kötelezettségeit, hacsak a vállalkozó írásban másként nem jelzi.
 • Ha a panaszt a vállalkozó megalapozottnak találja, a vállalkozó az általa választott módon ingyenesen kicseréli vagy megjavítja a leszállított termékeket.


15. cikk – Viták


 • Csak a holland jog alkalmazandó a vállalkozó és a fogyasztó közötti megállapodásokra, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak. Még akkor is, ha a fogyasztó külföldön él.
 • A bécsi értékesítési egyezmény nem alkalmazandó.


16. cikk – Kiegészítő vagy eltérő rendelkezések


Az ezen általános feltételektől eltérő kiegészítő rendelkezések nem lehetnek hátrányosak a fogyasztó számára, és ezeket írásban vagy oly módon kell rögzíteni, hogy azokat a fogyasztó hozzáférhető módon, tartós adathordozón tárolhassa.